فایل رایگان بررسي و تحليل عوامل موثر در امنيت مرزي هاي جنوب شرق مطالعه موردي: منطقه سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و تحليل عوامل موثر در امنيت مرزي هاي جنوب شرق مطالعه موردي: منطقه سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امنیت یکی از فاکتورهای اساسی در رشد و بالندگی اقتصادی هر جامعه و کشور است. هرگاه به گونه ای گذرا به کشورهای مترقی و پیشرفته جهان نظر افگنده شود، ملاحظه میشود که امنیت و ثبات بهسببی در آن سامان تامین یافته است که ملتهایشان سهم خویش را در هر بره های از زمان در راه نهادینه شدن امنیت به وجه نکو بهسر رساندهاند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر در امنیت مرزهای جنوب شرق با تاکید بر سیستان پرداخته است. روش تحقیق، تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای، اسنادی و میدانی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزار SPSS و مدل AHP استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق عوامل مختلفی در تامین امنیت مرزهای سیستان تاثیر دارد. شدت و ضعف هریک از عوامل مطرح شده با توجه به مکان جغرافیایی و عنصر زمان متفاوت است. همه عوامل مطرحشده با میانگین به دست آمده بالاتر از حد متوسط عدد 3، بیشترین میزان تاثیر در امنیت را دارند، ازبین عوامل مطرحشده، اشتراک قومی و مذهبی مرزنشینان دو طرف مرز با میانگین 3/60، بیشترین تاثیر را در امنیت مرزی سیستان به خود اختصاص داده است. همچنین براساس5 نتایج مدل AHP در بین راهبردهای مطرحشده، به ترتیب توسعه زیرساختهای اقتصادی مانند گردشگری، بازارچه های مرزی و... با اهمیت نسبی 0/445، استفاده گسترده از رسانه های مختلف برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه با اهمیت نسبی 0/230، استفاده از ابزارهای مدرن در کنترل مرز با اهمیت نسبی 0/124، استفاده از ظرفیت مردم منطقه برای توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با اهمیت نسبی 0/107، کنترل قاچاق کالا (ازبین رفتن اقتصاد زیرزمینی، ایجاد اشتغال5 غیرکاذب، افزایش درآمدهای دولت با اهمیت نسبی 0/066، ازبین رفتن تهدیدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی با اهمیت نسبی 0/047، بالاترین و پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.

لینک کمکی