فایل رایگان پيامدهاي خشکسالي و راه هاي مقابله با آن، با تاکيد بر رودخانه هيرمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيامدهاي خشکسالي و راه هاي مقابله با آن، با تاکيد بر رودخانه هيرمند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

بحران آب یکی از مهمترین مشکلات و مسائل بحران های موجود در مدیریت جوامع انسانی و محیطزیست محسوب میشود که تقریباتمام ارکان توسعه در سطوح بین المللی، منطقه ای، ملی و ناحیه ای را تحت تاثیر خود قرار داده است. محدودیت منابع آب ناشی از رخداد خشکسالیهای متوالی، یکی از مهمترین معضلات منطقه سیستان، به خصوص رودخانه هیرمند است. هیرمند یکی از حساس ترین رودخانههای مرزی ایران است. میتوان خشکسالی را پدیده ای درنظر گرفت که آثار و پیامدهای آن تمام ابعاد زندگی انسان را دستخوش تغییر میکند و این تغییر، بدون استثنا منفی و ناخوشایند است. هدف از انجام این تحقیق بررسی پیامدهای خشکسالی و راهکارهای مقابله با خشکسالی با تاکید بر رودخانه هیرمند است. راهکارهای مقابله با خشکسالی به سه دسته تقسیم میشود: راهکارهای پیشاز خشکسالی، راهکارهای حین خشکسالی، راهکارهای بعداز وقوع خشکسالی که به اختصار شرح دادهمیشود.

لینک کمکی