فایل رایگان تاثير بازارچه هاي مرزي بر توليدات بومي (صنايع دستي) سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير بازارچه هاي مرزي بر توليدات بومي (صنايع دستي) سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر تولیدات بومی صنایع دستی در سیستان پرداخته است و به نقش گسترش اقتصاد صنایع دستی بهعنوان دومین عامل رشد و توسعه تولید ناخالص ملی و همچنین مهمترین منبع رشد توسعه اقتصادی مناطق روستایی و مرزی توجه کرده است غالبابخش عمده صادرات کالاهای غیرنفتی مربوط به اقتصاد صنایع دستی، ازجمله فرش5 دستبافت و سایر تولیدات صنایع دستی است که خود نوید توسعه اقتصادی مناطق روستایی و مرزی را میدهد. ازآنجاکه سیستان بهلحاظ وضعیت آب وهوایی منطقه ای گرم و خشک و کم آب است و موقعیت مطلوب کشاورزی را ندارد، شرایط برای تولیدات بومی (صنایع دستی) فراهم است. موقعیت جغرافیایی سیستان وضعیت را برای تجارت و بازرگانی با کشورهای همسایه فراهم آورده است؛ برای استفاده از این موقعیت نیاز به احداث بازارچه مرزی و ایجاد منطقه آزاد تجاری است.روش5تحقیق5 این مقاله توصیفی-تحلیلی و نحوه گردآوری5 مطالب اسنادی (کتابخانه ای) است. تجزیه و تحلیل نظرات و ارائه راهکارها و الگوهای کارکردی از اهداف اصلی این تحقیق است. براساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق بازارچه های مرزی در رونق اقتصادی و صادرات تولیدات بومی تاثیر به سزا و اهمیتی فراوان دارد؛ لذا براساس نتایج تحقیق لازم است دست اندرکاران امر توجه خاصی به تولیدات بومی در این منطقه داشته و از ظرفیتهای داخلی برای رونق اقتصادی، مبارزه با قاچاق و مشاغل کاذب بهره کافی ببرند.

لینک کمکی