فایل رایگان تاثير بازارچه هاي مرزي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير بازارچه هاي مرزي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

براساس مطالعات، در برخی مناطق مرزنشین از گذشته به لحاظ همگنی های اکولوژیکی، خصوصیات اجتماعی و قرابتهای قومی بامردم مرزنشین آنسوی مرزها ازیکسو و نبود راهبردی آمایشی در برنامه های توسعه ملی از سوی دیگر، پیوسته انگیزه ساز بسیاری از تحرکات غیررسمی و مبادلات ناخواسته، جابهجایی و انتقال جمعیت به صورت کوچهای دسته جمعی به شهرهای بزرگ بوده است. اثرات منفی این جریان بر پیکره امور اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و اجتماعی باعث ایجاد آشفتگی و ناامنی ساختاری و بیثباتی جمعیت در مناطق مرزنشین شده است. وجود چنین تفاوتها و نامتعادلی منطقهای تاثیرات عمده ای در روند توسعه مناطق مرزی برجای گذاشته است.در این پژوهش به بررسی و نقش بازارچه های مرزی درجهت رشد و توسعه در محورهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته ایم. نتایج حاصل میزان اهمیت آن را، به ویژه در مرز سیستان نشان می دهد. پژوهش حاصل به صورت میدانی- کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

لینک کمکی