فایل رایگان تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر توسعه گردشگري در مناطق مرزي مطالعه موردي: بازارچه هاي مرزي سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر توسعه گردشگري در مناطق مرزي مطالعه موردي: بازارچه هاي مرزي سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف کلی تحلیل و بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری در بازارچه های مرزی بهطور عام و منطقه سیستان به طور خاص انجام شده است. در نتیجه بررسی نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه گردشگری خرید و توسعه گردشگری در بازارچه های مرزی و نظر متخصصان امر، محقق پرسشنامه ای 6 عاملی با طیف لیکرت طراحی کرده و در اختیار جامعه آماری که شامل خبرگان بخش گردشگری بوده، قرار داده است تا نظراتشان را درباره میزان تاثیر هر عامل در توسعه گردشگری در بازارچه های مرزی منطقه سیستان بیان کنند. نتایج حاصل با استفاده از روشهای آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد و...) و استنباطی (رگرسیون) تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت میانگینهای عوامل موثر بر توسعه گردشگری در بازارچه های مرزی ازنظر آماری معنیدار است و عامل خرید و بعد از آن عامل مدیریت بازارچه و تصمیمات سیاسی بیشترین نقش را بر توسعه گردشگری در بازارچه های مرزی دارند.

لینک کمکی