فایل رایگان تحليل و بررسي تاثير ابوحاتم سجستاني بر زبان عربي و علم قرائت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل و بررسي تاثير ابوحاتم سجستاني بر زبان عربي و علم قرائت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

ایرانیان از دیرباز در فراگیری اسلام و زبان عربی و همه علوم وابسته و آموزش آن، سرآمد روزگاران بودهاند و در این میان شرق ایران که شامل خراسان بزرگ و سیستان است، خدمات شایسته و پرفروغی را به جهان اسلام و تمدن پرشکوه آن ارائه داده است. ابوحاتم سجستانی یکی از بزرگترین دانشمندان عربیدان و قرآنپژوه بود که نقش بسیار مهمی در شناخت و آموزش لغت عرب و موضوعات قرآنی داشت. در این ج9ستار با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است تا چکیده وار زندگی و آثارش معرفی و نقش وی در توسعه مباحث لغوی و قرآنی بررسی و تحلیل شود. ازآنجاکه در ایران و زبان فارسی شخصیت و نقش و جایگاه علمی و قرآنی وی کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، چهبسا این تحقیق زمینه مناسبی فراهم کند تا پژوهشهای بنیادینی پیرامون این دانشمند بزرگ ایرانی صورت گیرد. مجاهدتهای قرآنی سجستانی در چهار بخش آوایی، ساختاری، معنایی و اعرابی قابل5واکاویی علمی است. وی شناخت دقیقی از لغت عربی داشت و کتابهای فراوانی در این زمینه تالیف کرد که همواره مورد استناد و ارجاع فراوان معاجم و کتابهای ادبی و لغوی پرآوازه و ماندگار زبان عربی است.

لینک کمکی