فایل رایگان ديوار مرزي و تبعات آن بر امنيت و اقتصاد سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ديوار مرزي و تبعات آن بر امنيت و اقتصاد سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امنیت یکی از دغدغه های بزرگ جوامع و از ارکان تاثیرگذار برای پیشرفت و رسیدن به سطوح مختلف برنامه ریزیهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع است. ازاینرو، نواحی مرزی که دروازه های ورودی هر کشور شناخته میشود، بیشتر مورد تهاجم قرار میگیرد. عواملی چون انواع قاچاق مواد مخدر، کالا، سوخت و انسان به همراه پدیده مهاجرت و تهدیدهای خارجی این مناطق را دچار مشکلاتی کرده است؛ در این پژوهش، مسئله امنیت مرزها که در روند توسعه و اقتصاد کشور تاثیرگذار است، مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، به شناسایی و بررسی و تحلیل مهمترین عوامل تبعات دیوار مرزی در اقتصاد و امنیت سیستان پرداختهایم و راهکارهایی برای پیشرفت اقتصاد و امنیت در این منطقه ارائه داده ایم.منطقه سیستان که در شمال استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، به دلیل هممرز بودن با کشور افغانستان و وجود رودخانه و بازارچه مرزی بهعنوان عوامل ژئوپلتیکی و ژئواکونومی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مرز به عنوان یکی از راه های ارتباطی با داشتن پتانسیل بالای اقتصادی، جایگاه خاصی در کشور دارد؛ هرچند این منطقه با مخاطرات و تحولات عدیدهای در محیط امنیتی خود در منطقه سیستان، میزان آسیب پذیری و ناامنی مرزهای جغرافیایی را بیشتر کرده است و این امر تهدیدی جدی برای جنبه اقتصادی منطقه است.

لینک کمکی