فایل رایگان ديوار مرزي و تبعات آن بر امنيت و اقتصاد منطقه سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ديوار مرزي و تبعات آن بر امنيت و اقتصاد منطقه سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

کشور جمهوری اسلامی ایران به دلایلی ازجمله گستردگی مرز، عدم تعادل منطقه ای، نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی5 منطقه خاورمیانه، تعدد همسایگان غیرهمفکر و. . . با مشکلات متعددی در مرزهای خود مواجه است.این پژوهش با هدف بررسی نقش دیوار مرزی بر امنیت و اقتصاد منطقه سیستان انجام شدروش. تحقیق5 پژوهش5 حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر اجرا ترکیبی (کیفی کمی) با رویکرد اکتشافی است.جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرنگاران و صاحبنظران در منطقه سیستان است که نمونه گیری تا رسیدن به اشباع5 نظری ادامه یافت و در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه ساکنان منطقه سیستان در محدوده دیوار مرزی است که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته، برگرفته از نتایج تحلیل محتوای مصاحبه است که در تحلیل آن از نرم افزارهای Nvivo و spss23 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که قاچاق مواد مخدر، ترددهای غیرقانونی اتباع افغانی و پاکستانی، قاچاق انسان، فعالیت گروه های تروریستی و اشرار و. . .سبب ناامنی در مرزهای شرقی کشور و وارد آمدن خسارات اقتصادی و معیشتی بر ساکنان مناطق مرزی شده است. نبود کنترل و مدیریت در مرزهای شرقی بهویژه در منطقه سیستان باعث دشواریهای زیاد اقتصادی برای مردم مرزنشین منطقه شده است.

لینک کمکی