فایل رایگان راهکارهاي ارتقاي توسعه فرهنگي در راستاي پيشرفت پايدار سيستان با تاکيد بر نقش نخبگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان راهکارهاي ارتقاي توسعه فرهنگي در راستاي پيشرفت پايدار سيستان با تاکيد بر نقش نخبگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

توسعه در عرصه های گوناگون بدون توسعه فرهنگی، پایدار نیست. ازاینرو، با ایجاد بستر مناسب فرهنگی میتوان تحقق توسعه در ابعاد مختلف را بهنظاره نشست. لازمه دست یافتن به توسعه پایدار ارتقای شاخصهای فرهنگی در فرایند توسعه است و در این صورت فرهنگ را میتوان زمینه، نظام ارزشها، شیوه تفکر، رویکردها و مهارتهایی دانست که در بستر آنها فرایند توسعه اتفاق میافتد. مهمترین مسئله در توسعه پایدار نقش و جایگاه نخبگان و بهطور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. مهمتر از این، کشف پدیده های بدیهی و ساده است . این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی با هدف بررسی نقش و عملکرد نخبگان در توسعه فرهنگی منطقه سیستان انجام گرفته و درپی پاسخ به این سوال است که چگونه میتوان با استفاده از نیروهای نخبه و توانمند مسیر و روند توسعه فرهنگی سیستان را تسهیل کرد طبق نتایج این پژوهش، شناخت محیط جامعه، شناخت فرد، شناخت امکانات و مقدورات، شناخت فرهنگ ملی و محلی، آموزش و پژوهش، ایجاد تشکل های اجتماعی و باور کردن آنها، و تعامل میان نخبگان فکری و ابزاری را میتوان ویژگی نخبگان دانست. تعهد اولین ویژگی لازم برای متصدیان فرایند توسعه همه جانبه است. تخصص دومین صفت لازم است و این دو تفکیکپذیر نیست. در نظام تصمیمگیری و اجرایی سه گروه مدیران عالی، مدیران میانی و کارشناسان وجود دارند که باید نحوه ورود به این سیستمکاملا0 قانونمند و تعریفشده باشد. گرایش به همکاری با مجریان، توجه به نقش دین، همراهی علم با عمل، ارائه راهکارهای توسعه به نخبگان ابزاری، دوری دانشگاه ها از سیاستزدگی، ارتباط مثبت میان نخبگان فکری و ابزاری از طریق آشنایی نخبگان فکری با مشکلات عرصه اجرایی از نتایج شایان توجه در این بحث است.

لینک کمکی