فایل رایگان سفرهاي حديثي محدثان سجستان به خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سفرهاي حديثي محدثان سجستان به خراسان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

نگاه به حوزه های حدیثی نشان میدهد که تاثیرگذاران این حوزه ها همگی اهل آن شهر نبوده اند و معمولا0 بزرگان و محدثان در چند حوزه حضور داشتهاند و به تعلیم و تعلم حدیثی پرداخته اند.مسلما0 علمای اسلام از همان آغاز به رحله های حدیثی اهتمام ویژهای داشتهاند و در این مسیر سختیهای بسیاری بر خود هموار نموده اند. ما در اکثر بلاد اسلامی شاهد تاثیر جدی مسافران هستیم.هدف پژوهش حاضر معرفی محدثان و آثار آنها با محوریت فایل رایگان سفرهاي حديثي محدثان سجستان به خراسان جهت نشان دادن توانمندی منطقه در خدمت به احیای علوم حدیث است. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تاریخی جمع آوری شده است، به توصیف محدثان سجستان و بررسی آثار و سفرهای آنها به خراسان پرداخته ایم و چنین نتیجه گرفته ایم که نقش محدثان سیستان در تمام قرون از جهت تکمیل علوم حدیث و تالیف نهتنها در منطقه سیستان و خراسان بلکه در همه زمانها مهم و اساسی بوده است.

لینک کمکی