فایل رایگان سيستان فداي سياست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سيستان فداي سياست :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ دادن به این پرسش است که رابطه بین ایران و افغانستان چه تاثیراتی بر منطقه سیستان، که وضعیتش به آب هیرمند بستگی دارد، گذاشته است. جدایی افغانستان از ایران به منزله شکل گیری مرزهای سیاسی جدید و به دنبال آن پیدایش روابط سیاسی تازه تحت تاثیر متغیرهای جدید جغرافیایی ازجمله سیستان و رودخانه هیرمند بود. کشور ایران و افغانستان با وجود دارا بودن مرز مشترک سیاسی و برخورداری از علایق مشترک فرهنگی و دینی بیشترین امکان را برای گسترش همکاریهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی دارند، با این حال عملا0 در مسیر توسعه مناسبات به صورت مطلوب، موانع و مشکلات متعدد و گسترده ای موجود بوده است. در این مقاله ضمن بررسی موقعیت سیستان به بررسی روابط بین دو کشور در چند سال گذشته پرداخته شده است. درخصوص بهبود روابط میان دو کشور ایران و افغانستان درخصوص سیستان راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است؛ ازجمله طرح وابستگی افغانستان از طریق دریای عمان و دسترسی این کشور به آبهای آزاد و همچنین گسترش همکاریهای دوستانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای رسیدن به حقابه هیرمند.

لینک کمکی