فایل رایگان محورهاي توسعه اقتصادي منطقه سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان محورهاي توسعه اقتصادي منطقه سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

برای توسعه اقتصادی هر منطقه باید چند رویکرد دنبال شود. اولین رویکرد این است که آیا منطقه پذیرای برنامه ریزی اقتصادی هست. برای این منظور باید ظرفیتهای بالقوه و بالفعل منطقه در سطوح مختلف جغرافیایی، اقلیمی، تشکیلاتی، تحقیقاتی و اجرایی شناسایی شود. میزان بهره گیری و بهره وری از هریک از این ظرفیتها در گذشته و حال روشن و برنامه ها و فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی کلان و خرد مورد نیاز در آینده به صورت کاملا0 واقعی و بومی تدوین، ساماندهی و اجرایی شود. برای جواب دادن به این سوالها از راهکارهای مدیریتی ماتریس swot استفاده میشود. ازاینرو در بحث ارزیابی محیط پیرامون منطقه باید چهار رویکرد دنبال شود: اصلی ترین قابلیتهای و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه طبیعی و اکولوژیکی منطقه، اصلی ترین تنگناها، تهدیدها و فرصتها. توانمندیهای منطقه سیستان در زمینه های اشتغال و ایجاد در آمد: کشاورزی، تجارت، صنعت و میراث فرهنگی و گردشگری. اصلی ترین قابلیتها و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه طبیعی و اکولوژیکی منطقه در حوزه کشاورزی: روستاها، زمینهای زراعی، دامپروری و شیلات. اصلیترین تنگناها: کاهش شدید سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی، افزایش میانگین سن بهره بردارن5ا بخش کشاورزی، تخلیه شدید روستا، کاهش شدید جمعیت روستایی، منفی بودن نرخ رشد جمعیتی روستاها. تهدیدها: مهاجرت روستاییان و تخلیه روستاها، کاهش شدید قیمتی اراضی کشاورزی. قیمت اراضی در منطقه، افزایش جمعیت تحت پوشش سازمانهای حمایتکننده. فرصتها: نیروی کار ارزان، وجود آبادیها، وجود تالاب بین المللی هامون، وجود گودالهای طبیعی چاه نیمه ها. هدف این تحقیق تحلیل فایل رایگان محورهاي توسعه اقتصادي منطقه سيستان جهت ارائه الگوی مدیریتی است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه ارگانهای دولتی، خصوصی، بهره برداران و روستاییان منطقه سیستان است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی توصیفی، تحلیلی است. همچنین به منظور مقایسه و تحلیل شاخصهای موثر بر توسعه منطقه، از روش تحلیلی سلسله مراتبی AHP استفاده شده که بهعنوان روش کمی تحلیل بر اعمال وزن دهی معیارهای مدنظر به کار میرود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت بندی عناصر تصمیم گیری شروع میشود. این عناصر شامل: هدفها، معیارها یا مشخصه ها و گزینه های احتمالی میشود که در اولویت بندی به کارگرفته میشوند. برای تلخیص، طبقه بندی، توصیف، تحلیل، تفسیر و استنباط داده ها از آماره هایی نظیر5 میانگین، میانه، نما، فراوانی، درصد، انحراف معیار،ضرایب5 همبستگی5 اسپیرمن و پیرسون، آزمون T، تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده شده است.

لینک کمکی