فایل رایگان نقش آموزشي مسجد آدينه سيستان در سده هاي نخست اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش آموزشي مسجد آدينه سيستان در سده هاي نخست اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با ورود اسلام به ایران و سیر تدریجی اسلام پذیری ایرانیان، نخستین و مهمترین موسسهای که در هر شهر و دیار تاسیس میشد، مسجد بود. به تدریج با گسترده تر شدن جمعیت مسلمانان در شهرهای بزرگ، مساجد جمعه ساخته شد. یکی از مساجد جمعه مشهور در سده های نخست اسلامی در ایران، مسجد آدینه سیستان بود. مساجد جمعه در قرون نخستین اسلامی، کارکردهای متعدد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و... داشتند. با توجه به متحول شدن مسائل آموزشی در سده های نخست یران5 اسلامی و تاثیر آن بر پیشرفتهای علمی این دوره، نقش آموزشیمساجد این دوره به عنوان مرکزی برای تعلیم و تعلم جای بحث و بررسی دارد. ازآنجاکه مسجد آدینه سیستان از مشهورترین مساجد سده های نخست یران5 اسلامی بود، این سوال مطرح است که این مسجد درباره مسائل آموزشی چه نقشی داشت و کارکرد آموزشی آن چه تاثیری بر پیشرفتهای علمی آن دوره داشت تاکنون درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیستان در سده های نخست اسلامی، تحقیقات شایان توجهی انجام گرفته است، لیکن درباره نقش آموزشی مسجد آدینه سیستان پژوهشی صورت نگرفته است. ازاینرو، در نوشتار حاضر هدف تبیین نقش آموزشی مسجد آدینه سیستان و تاثیر آن بر پیشرفتهای علمی ایرانیان این خطه است که با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش تاریخی با توصیف و تحلیل داده ها انجام گرفته است.

لینک کمکی