فایل رایگان نيازسنجي اوقات فراغت زنان شهرستان زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نيازسنجي اوقات فراغت زنان شهرستان زابل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف فایل رایگان نيازسنجي اوقات فراغت زنان شهرستان زابل انجام شده است که پژوهشی کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی میباشد. مشارکت کنندگان 40 نفر از زنان متاهل بودهاند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند . ابزار سنجش مصاحبه ساختارمند است که براساس مشاهدات و مطالعات محققان تنظیم شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی و آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج توصیفی نشان میدهد که اکثریت شرکت کنندگان تحصیلات زیر دیپلم دارند و میانگین سنی آنها 37 سال است.تقریبا33 0 درصد از شرکت کنندگان بی سرپرست و 33 درصد کارمند و بیش از نیمی از زنان خانه دارند.نتایج نشان میدهد که نیاز به کتابخانه عمومی، باشگاه ورزشی ویژه بانوان و سینما ازجمله مهمترین نیازهای زنان محسوب میشود. گذراندن اوقات فراغت در جامعه مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و اکثریت زنان از شرایط موجود ناراضیاند. آنها بیشتر به حضور در کلاسهای قرآن، تماشای تلویزیون و ماهواره و جلسات گروهی بی هدف میپردازند و بخشی از وقتشان را نیز به دید و بازدید اقوام میروند. براساس نتایج میتوان استنباط کرد که تعصبات قومی، هزینه های بالا در مراکز خصوصی، ناامنی در مراکز فرهنگی و کمبود امکانات فرهنگی مثل سینما، پارک و ورزشگاه ازجمله موانع دسترسی زنان به امکانات فرهنگی در شهرستان زابل است؛ بنابراین بهبود و ارتقای شرایط برای اوقات فراغت زنان همواره دستخوش عوامل محسوس ونامحسوس5 انکارناپذیر است و درنتیجه نیازمند اختصاص درآمد و امکانات فرهنگی خاص خود است

لینک کمکی