فایل رایگان آسيب شناسي زبان آموزي کودکان پايه اول ابتدايي در مناطق دو زبانه از ديدگاه معلمان پايه اول ابتدايي منطقه بزينه رود در سال تحصيلي 97-98

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي زبان آموزي کودکان پايه اول ابتدايي در مناطق دو زبانه از ديدگاه معلمان پايه اول ابتدايي منطقه بزينه رود در سال تحصيلي 97-98 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

به منظور بررسی نقطه نظرات معلمان پایه اول ابتدایی منطقه بزینه رود در سال تحصیلی 97-98 درباره ی آسیب شناسی زبان آموزی کودکان پایه اول ابتدایی، پرسشنامه ای مستقل بر 20 سوال تنظیم برای سنجش پایایی این پرسشنامه از سوی پنج تن از استادان این حوزه مورد سنجش قرار گرفت. برای تعیین ضریب پایایی در پژوهش حاضر از آلفای کرونباخ استفاده شده است و تعداد 35 نفر از معلمان پایه اول ابتدایی در این پژوهش شرکت داشتند. یافته های پژوهش نشان میدهد مهارت های زبان آموزی در کودکان در حد کم میباشد. فراوانی مهارت های زبانی گوش دادن 2/41 و سخن گفتن 2/21 و خواندن 2/06 و نوشتن 1/87 است. که در حد مطلوب نمیباشد. در پایان چند راهکار جهت اموزش به کودکان پیشنهاد شده است

لینک کمکی