فایل رایگان بررسي تاثير نظام آموزشي همگون سازي به روش غوطه وري بر پيشرفت زباني دانش آموزان دوزبانه مقطع ابتدايي زنجانرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير نظام آموزشي همگون سازي به روش غوطه وري بر پيشرفت زباني دانش آموزان دوزبانه مقطع ابتدايي زنجانرود :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نظام آموزشی همگون سازی به روش غوطه وری بر پیشرفت زبانی دانش آموزان دوزبانه مقطع ابتدایی انجام شده است . جامعه آماری پژوهش،دانش آموزان دوزبانه مقطع ابتدایی منطقه می باشد و گروه نمونه 100 نفر دانش آموز ترکی- فارسی زبان کلاس دوم و پنجم در سال 97-98 می باشد که بصورت تصادفی انتخاب شده اند. داده ها به صورت ضبط صدا گردآوری شده و عناصر کلامی مانند عناصر واژگانی، حروف ربط، پایانه های فعلی و روان بودن در گفتار هر کدام از این دانش آموزان مورد تحلیل قرار گرفت تا از این طریق میزان پیشرفت زبانی آنها از طریق نظام آموزشی همگون سازی به روش غوطه وری مشخص گردد. بررسی و تحلیل داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار آماری SPSS انجام شد .لازم به توضیح است که در کشور ما شیوه ی غوطه وری با هدف همگون سازی به عنوان نظام آموزشی دوزبانه ها مورد استفاده قرار میگیرد که هدف آن ذاتا همگونی و مشابه سازی زبان اقلیت با زبان اکثریت میباشد. بنابراین مواد درسی در این نظام آموزشی همان موادی هستند که برای افراد تک زبانه تدوین می شوند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفاده از روش غوطه وری با هدف همگون سازی منجر به پیشرفت مطلوبی در زبان فارسی دانش آموزان دوزبانه نمی شود و حتی میتواند تبعات منفی برای زبان اول آنها نیز در پی داشته باشد این امر به ویژه در بکارگیری نقش ارتباطی زبان مشهود است ودانش آموزان دوزبانه در تعاملات زبانی خود با اطرافیان احساس ضعف می کنند

لینک کمکی