فایل رایگان تاثير دوزبانگي در اختلال زبان گفتاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير دوزبانگي در اختلال زبان گفتاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه درنظام آموزشی کشورما کودکان دوزبانه در بدو ورود به مدرسه باید مسائل خودرا به زبان فارسی حل کنند به دلیل ناتوانی در درک وارائه مطالب به زبان فارسی همواره در معرض اختلال های گفتاری و خطر افت تحصیلی قراردارند. درهمین راستا مقاله حاضر به تحلیل وبررسی تاثیر پدیده دوزبانگی در اختلال های زبان گفتاری پرداخته وآن را ازدو جهت چالش یا فرصت، بررسی نموده است. شناخت پدیده ی دوزبانگی واثرات مثبت ومنفی آن بررشد زبان واختلال آن در دانش آموزان می تواند کمک موثری در رفع تنگناهای احتمالی ناشی از این پدیده باشد. مطالعات صورت گرفته که براساس جمع آوری داده ها براساس اسناد کتابخانه ای ومقالات می باشد، در این زمینه نشان داده است که گاهی اوقات دوزبانگی باعث تسهیل یادگیری و درمواردی باعث ایجاد مشکلات گفتاری و درنتیجه کاهش عملکرد تحصیلی می شود. این تاثیر در دوران اولیه تحصیل بیشتر مورد توجه است چرا که اغلب دانش آموزان دوزبانه به دلیل تفاوت زبان دوم با زبان اصلی که بدان تکلم می کرده اند دچار دوگانکی زبان شده وممکن است در فرایند رشد زبان و نحوه ی گفتارشان اختلال ایجاد شود

لینک کمکی