فایل رایگان دوزبانگي؛ امتيازات ومحدوديت ھاي شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دوزبانگي؛ امتيازات ومحدوديت ھاي شناختي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

پدیده ی دوزبانگی امروزه یکی از دغدغھ ھای اصلی جوامع است.در ایران نیز بھ دلیل وجود دھکده ی جھانی وگویشوران اقوام،نژادھا،زبان ھا وگویش ھای متنوع،ضرورت فراگیری زبان معیار بین المللی دو چندان قلمداد می شود.ھدف از این پژوھش این بود کھ اولا راھکاری برای معلمانی کھ در کلاسھای با دانش آموزان دوزبانھ تدریس می کنند؛پیدا شود ودوما این کھ امتیازات وحدودیت ھای شناختی دوزبانگی برای اولیاومربیان معرفی شود. عنوان مقالھ دوزیانگی؛ امتیازات ومحدودیت ھای شناختی است کھ برای رسیدن بھ این ھدف از روش توصیفی- کتابخانھ ای استفاده شده است.نتیجھ آن که چھار مزیت : 1.داشتن ذھن چابک 2.تفکر خلاق 3.جھان بینی جدید 4.غنای ھوش ھیجانی را از محاسن دو زبانگی می شمارد ومی افزاید انتقال از یک زبان بھ زبان دیگر باعث پویایی وچالاکی ذھن افراد می شود وچنین افرادی دیرتر دچار فراموشی(آلزایمر) می شوند.چون ذھن، بسیار چابک multitasking می شود.وی با اشاره بھ تفکر خلاق کسانی کھ دو زبانھ می شوند بھ سخن ویگوتسکی استناد کرد وگفت: تعدادواژه ھا مساوی است با میزان تفکر.یعنی ھرچقدر تعدادوا ژگان زبان شخص بیشتر باشداوتفکر متفاوتی خواھد داشت. معایب دوزبانگی در کلاس ھای درس،بخصوص پایھ ی اول ابتدایی می توان بھ دیر فھمیدن زیان رسمی ومدرسھ ای وعقب ماندن از سایر ھمکلاسی ھا در پیشرفت درسی وفعالیت ھای یاددھی یادگیری اشاره کرد کھ کارمعلمان را دشوار می کندوحتی بعضی معلمان را واردار می کند کھ با زبان مادری بچھ ھا صحبت کنند کھ این راه حل ،ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی در پایھ ھای بعدی برای سایرمعلمان مشکل ساز خواھد بود.راه حل نھایی آن خواھد بود کھ اولیا درکنار زبان مادری بھ آموزش زبان رسمی کشور ھم بپردازند تا مشکلی در برقراری ارتباط ایجاد نشود

لینک کمکی