فایل رایگان ارزيابي رفتار غيرخطي هندسي و مصالح و بررسي پديده کمانش موضعي قاب هاي خمشي فولادي به کمک توابع پايداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي رفتار غيرخطي هندسي و مصالح و بررسي پديده کمانش موضعي قاب هاي خمشي فولادي به کمک توابع پايداري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پیشرفت های کامپیوتری امکان ترکیب نظریه پلاستیسیته و پایداری که به تحلیل پیشرفته موسوم می باشند را ممکن ساخته است. در این مقاله با استفاده از تحلیل پیشرفته، دیاگرام ظرفیت سازه یک قاب خمشی فولادی 9 طبقه با لحاظ نمودن نقص های هندسی در نرم افزار PAAP ، بررسی گردید. مشخص گردید حداکثرکاهش ظرفیت باربری به دلیل وجود نقص در تغییرمکان 02.0 متر و با میزان 7.88 درصد بوده است. همچنین به کمک تغییراتی در برنامه نرم افزار، اثر پدیده کمانش موضعی نیز بررسی شد که حداکثر کاهش ظرفیت باربری برای قاب های 1 و 2 طبقه به ترتیب معادل با 2.90 و 1.6 برابر گردید.

لینک کمکی