فایل رایگان بررسي انواع روسازي هاي بتني و مقايسه آن ها با روسازي آسفالتي بر اساس شاخصه هاي توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي انواع روسازي هاي بتني و مقايسه آن ها با روسازي آسفالتي بر اساس شاخصه هاي توسعه پايدار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

انتخاب نوع روسازی یک دانش و روش کامل و دقیق ندارد، ولی برای انتخاب نوع روسازی یک فرد باید فاکتورهای فنی، اقتصادی و مسائل زیست محیطی را در نظر بگیرد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی روسازی بتن غلتکی با روسازی آسفالتی می باشد که پس از تشریح کامل انواع روسازی بتنی و مقایسه مزایا و معایب هر یک از آن ها و نهایتا انتخاب روسازی بتنی غلتکی به عنوان روسازی برتر به لحاظ هزینه کمتر، سهولت و سرعت اجرای بیشتر و... با روسازی آسفالتی مقایسه گردید. در ارزیابی ومقایسه کمی از آنالیز قیمتی روسازی ها بر اساس جداول فهرست با راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 79 استفاده گردید که نتیجتا روسازی بتنی غلتکی با صرفه جویی حداقل 115803009750 ریالی به عنوان گزینه مقرون به صرفه تر به لحاظ اقتصادی در مسیر مورد مطالعه انتخاب گردید و برای ارزیابی کیفی، با توجه به معیارهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی، با توزیع پرسشنامه خبره مابین کارشناسان و صاحب نظران امر و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به ارزیابی و مقایسه پرداخته شد که نهایتا با توجه به نظرکارشناسان، محققین و جمع بندی نتایج حاصل از پرسشنامه های خبره، روسازی بتن غلتکی با وزن نهایی 0/5296 نسبت به روسازی آسفالتی با وزن نهایی 0/4704 از اولویت برخوردار گردید. همچنین پس از بررسی هر دو نوع روسازی مشخص گردید روسازی بتنی از نوع بتن غلتکی، از نقطه نظر هزینه ساخت اولیه و نگهداری، ملاحظات زیست محیطی و... نسبت به روسازی آسفالتی از ارجحیت برخودار می باشد.

لینک کمکی