فایل رایگان بررسي شهر دوستدار محيط زيست رويکردي در پايداري محيط شهري (نمونه موردي محله باغ شريفي، شهر قم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شهر دوستدار محيط زيست رويکردي در پايداري محيط شهري (نمونه موردي محله باغ شريفي، شهر قم) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

جریان عمده ی شهرسازی امروز که بر دیدگاه های غالب مادی نسبت به طبیعت مبتنی است، گسست ارتباط انسان و محیط انسان ساخت از طبیعت را در پیش گرفته است. برخی از آثار این رویکرد که به صورت بحران های زیست محیطی بروز یافته است، واکنش سازمان ها و جنبش های جهانی را به دنبال داشته است. اما دیدگاه هایی گسترده تر نسبت به ارتباط انسان و طبیعت در حال ظهور است که به ابعاد مهم تری از بحران های زیست محیطی توجه دارند. در این زمینه در پژوهش حاضر به معرفی دیدگاه دوست دار محیط زیست پرداخته شده است. لذا بر اساس ضرورت موضوع پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ای – کاربردی و ترکیبی از روش های تحقیق (توصیفی، تحلیلی، کتابخانه ای و میدانی) به بررسی موضوع در محله باغ شریفی در شهر قم اقدام نموده است. لازم به ذکر است جهت تهیه نقشه و تحلیل ها از نرم افزارهای GRAFER و GIS, EXCEL VISIO استفاده گردیده است که نتایج تحقیق نشان داده است جهت دستیابی به شهر دوستدار محیط زیست در حیطه نظری و ارائه اصول و معیارهای چنین شهری، انواع رویکردهای شهرسازی در ارتباط با حفاظت از محیط زیست در ادبیات شهری مشاهده می شود که همگی نمودهایی از رویکردهای متنوع در این زمینه مانند شهر کم کربن، شهر اکولوژیک و شهر بیوفیلیک برای حفاظت از محیط زیست و حلمعضلات زیست محیطی درون محیط های شهر هستند. که در نهایت اصول مطرح شده در این رویکردها ارائه گردیده است

لینک کمکی