فایل رایگان بررسي فني رفتار ديناميکي سد کوتاه در شاخه هاي حوزه آبريز سد البرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فني رفتار ديناميکي سد کوتاه در شاخه هاي حوزه آبريز سد البرز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این پژوهش، به فایل رایگان بررسي فني رفتار ديناميکي سد کوتاه در شاخه هاي حوزه آبريز سد البرز با استفاده از نرم افزار پلکسیس، پرداخته شده است. بدین منظور در حوزه آبریز سد البرز، به منظور جایگذاری چند سد کوتاه به جا ی یک سد بلند، یکی دهانه های دارای شرایط به عنوان گزینه احداث سد کوتاه انتخاب، و بر اساس مشخصات ارتفاعی دریاچه سد، مورد طراحی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که، تاج سد در پا یین دست، بیشترین تغییرشکل را داشته است و بیشترین میزان تنش موثر در محور تقارن و در میانه سد رخ داده است. بیشینه تنش برشی در پنجه سد رخ داده است که این بیشینه تنش تا حدود کمی در فونداسیون سد نیز توزیع یافته است. آب در بالادست و در پاشنه سد به بدنه سدتراوش داشته است. این میزان در بدنه سد تا مرز 50 % اشباع رسیده است.

لینک کمکی