فایل رایگان بررسي نقش مکان هاي تاريخي شهري در توسعه گردشگري شهري مطالعه موردي بازار شهر تکاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش مکان هاي تاريخي شهري در توسعه گردشگري شهري مطالعه موردي بازار شهر تکاب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

گردشگری امروزه یکی از مسائل مهم و موثر اقتصادی و یکی از عوامل برجسته ارتباط اجتماعی و فرهنگی است. در این میان، مکان های تاریخی، به دلیل نمایش هویت شهرها، از ارزش بسیار زیادی جهت جذب گردشگر برخوردارند، بازارهای سنتی و تاریخی ایران به دلیل توام شدن وجهه تاریخی با کاربری تجاری اهمیتی دوچندان برای گردشگران دارند. بازارتکاب، که به نوعی بزرگترین بازار روباز ایران می باشد، یکی از این مکان های تاریخی و تجاری در کشور است که با دارابودن تنوع عملکردی (تجاری، مذهبی و ..)، قابلیت های فراوانی به منظور تبدیل شدن به مکانی برای گردشگری در سطح ملی و بین المللی دارد. در این مقاله، ضمن معرفی بازار تاریخی تکاب، سعی شده است تا با شیوه توصیفی تبیینی به شناخت جامع و تشریح قابلیت های متنوع بازار تکاب در جهت توسعه گردشگری شهری پرداخته شود. در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق (همبستگی)، حجم نمونه 100 نفر می باشد که براساس روش نمونه گیری اتفاقی تعیین و مورد پرسشگری واقع شده اند. با توجه به فرضیات و مساله تحقیق و جهت سنجش همبستگی میان متغیرها (زیر ساخت های بازارو توسعه گردشگری شهری) شاخص های (ارتباطی، اطلاعاتی، خدماتی، مذهبی فرهنگی، تاریخی، تجاری و تفریحی - سرگرمی) بررسی گردیدند. نتایج حاصله از پژوهش نشان می دهد که ضعف کارکردی قابل توجهی در رابطه با مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری وجود دارد، از این رو بازار تکاب با توجه به توان های مختلف فضایی در صورت تدوین برنامهریزی راهبردی، مدیریت مشارکتی و تامین کمی و کیفی زیرساخت های ارتباطی، خدماتی و اطلاعاتی منطبق بر معیارها و استانداردهای جهانی می تواند نقش بسزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی و تحولات عمیق و مثبت ساختاری شهر تکاب و سایر سطوح داشته باشد.

لینک کمکی