فایل رایگان بررسي نقش و جايگاه حمل و نقل هوشمند ITS بر مديريت ترافيک شهري (مطالعه موردي : منطقه 4 شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش و جايگاه حمل و نقل هوشمند ITS بر مديريت ترافيک شهري (مطالعه موردي : منطقه 4 شهر تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

سیستم های حمل و نقل هوشمند TTS، یا اصطلاحا سیستم های کامپیوتری- مخابراتی حمل و نقل، انواع مختلفی از ابزارها و خدمات حاصل از اطلاعات و فناوری های ارتباطات را شامل میشوند. این سیستم ها قادر به ارائه مزایای مهم و قابل توجهی در خصوص بازده عملیاتی، قابلیت اعتماد خدمات، مدیریت ساختار و همچنین ایمنی بالاتر، اثرات زیست محیطیکمتر، و سرویسهای اطلاعاتی ارزشمند برای کاربران حوزه حمل و نقل می باشند.یکی از جدیدترین و موثرترین راه کارهای مدیریت ترافیک که از فن آوری اطلاعات نشات می گیرد، ایده بکارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل TTSمی باشد. در واقع سامانه های حمل و نقل هوشمند، مفهومی نو در عرصه مهندسی ترافیک است که نقش بسیار مهمی در امنیت وپویایی حمل و نقل به عهده دارد. در این پژوهش به بررسی تاثیر استفاده از سیستم های اطلاع رسانی حمل و نقل هوشمند ITS در مدیریت ترافیک (مطالعه مورد : منطقه 4 شهر تهران)پرداخته ایم.در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. در پژوهش حاضر تعیین تاثیر استفاده ازسیستم های اطلاع رسانی حمل و نقل هوشمند در مدیریت ترافیک مورد بررسی قرار گرفته است، برای این منظور داده های طبقه بندی شده تحقیق که با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده بود تحلیل گردیده است. تلخیص، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SWOT ،TOPSIS ، SPSS انجام شده است.یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که زیرساخت های حمل ونقل با کسب امتیاز 0/590 در جایگاه نخست واقع شده است. دومین مولفه دسترسی می باشد که با کسب امتیاز 0/585 در جایگاه دوم واقع شده است.همچنین در بین عوامل فرصت ها، مولفه های مانند وجود پتانسیل فنی و اجرایی بالا در توسعه سیستم های هوشمند و فناوری های نوین در ترافیک، تخصیص بودجه برای توسعه سیستم هایهوشمند در محدوده مورد مطالعه و دیدگاه مدیران و مسئولان نسبت به توسعه شبکه های حمل و نقل هوشمند در جهت کاهش ترافیک با کسب امتیازهای 0/0725 و 0/0637 و0/0605 در جایگاه های اول تا سوم واقع شده اند و بیانگر میزان اهمیت هر یک از آنها در مدیریت ترافیک با استفاده از سیستم اطلاع رسانی حمل و نقل هوشمند می باشد. بنابراین،استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مربوط به راهبردها و چالش های مدیریت ترافیک با سیتسم های هوشمند اطلاع رسانی در منطقه چهار کلانشهر تهران (مجموع نمره نهایی 3/36) آن است که فرصت های فرا روی مدیریت ترافیک با استفاده از سیستم های هوشمند اطلاع رسانی در منطقه چهار کلانشهر تهران بیشتر از تهدیدات پیرامون آن بوده و درنتیجه راهبردهای کلان برای مدیریت بهتر ترافیک باید به گونه ای تدوین شود که بتوان ازانواع فرصت ها، قابلیت ها و پتانسیل های در زمینه های محیطی و جغرافیایی، مدیریتی، مشارکتی و ... به نحو احسن استفاده نمود. نتایج آزمون فرضیات با بهره گیری از آزمون T مستقل نشان داد، سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک، سیستم های پیشرفته کنترل وسایل نقلیه AVCS سیستم های پیشرفته حمل و نقل عمومی APTS و ارتقاء فرهنگ ترافیک و الگوهای رفتاری رانندگان و عموم مردم جامعه در مدیریت ترافیک تاثیر دارد.

لینک کمکی