فایل رایگان بررسي وضعيت بتن استان مازندران با رويکرد به اهداف سند چشم انداز بتن 1404

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت بتن استان مازندران با رويکرد به اهداف سند چشم انداز بتن 1404 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از ارائه پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کیفیت ساخت و در نهایت عمر مفید سازه و سپس با نتایج حاصله به شناسایی مشکلات و معضلات ساخت و ساز در استان مازندران پرداخته شده است. که در این راستا تحقیقات وسیعی بر روی ساختمان های در حال ساخت ودر حال بهره برداری به انجام رسیده است. بعداز مرور خرابی ها وضعف های سازه های مسکونی سعی گردیده و تا طراحی واجرای معمول وسنتی ساختمان های ساخته شده دراستان با حالت قابل قبول آن مقایسه گردد تامشخص شودکه چه مواردی از اجرا با آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی همخوانی ندارد، این مطالعه با هدف شناخت مشکلات اجزاء، اجرای بتن در ساختمان های متعارف بتن آرمه و در سطح استان مازندران با روش تحقیق مبتنی بر مطالعات نظری ومیدانی اجرا شد. هدف ازارائه این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کیفیت ساخت ودرنهایت عمر مفید سازه و سپس با نتایج حاصله، به شناسایی مشکلات ومعضلات ساخت و ساز دراستان مازندران پرداخته شده است که دراین راستا تحقیقات وسیعی بر روی ساختمان های در حال ساخت و در حال بهره برداری به انجام رسیده است. بعد از مرور خرابی ها و ضعف های سازه های مسکونی سعی گردیده تا طراحی واجرای معمول و سنتی ساختمان های ساخته شده در استان با حالت قابل قبول آن مقایسه گردد تا مشخص شود که چه مواردی از اجرا با آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی همخوانی ندارد، این مطالعه با هدف شناخت مشکلات اجزاء، اجرای بتن در ساختمان های معارف بتن آرمه در سطح استان مازندران و با روش تحقیق مبتنی بر مطالعات نظری ومیدانی اجرا شد.

لینک کمکی