فایل رایگان برنامه ريزي و توسعه پايدار شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برنامه ريزي و توسعه پايدار شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در سال های اخیر رشد و گسترش سریع شهرنشینی و افزایش شتابان جمعیت شهری مشکلات بی شماری را برای شهرها به همراه داشته، از جمله تخریب محیط زیست شهری، عدم دسترسی مناسب شهروندان به خدمات شهری، وجود کاربری های شهری ناسازگار با سایر کاربری ها، فقدان عدالت اجتماعی و... بر این اساس بود که لزوم توجه به برنامه ریزی ومدیریت شهری، مطرح شد، تا با ارائه الگوهای نوین برنامه ریزی و بررسی جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و مدیریتی زمینه های دستیابی به توسعه پایدار را هموار کنند.هدف این مقاله، بررسی نقش و اهمیت برنامه ریزی شهری در جهت توسعه پایدار با رویکرد کاهش مشکلات شهری، بهره برداری صحیح از منابع، عدالت اجتماعی و بهتبع آن ارتقاء کیفیت زندگی شهری می باشد .نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به صورت اسنادی و کتابخانه ای است. در نهایت چنین نتیجه گیری میشود که با اتخاذ راهبرد توسعه پایدار از تخریب محیط زیست، نابرابری های اجتماعی، تخریب و تغییر کاربری اراضی؛ نامتناسب با سایر کاربری ها جلوگیری به عمل میآید و این امر زمینه ایجاد توسعه مناسبشهرها و آسایش شهروندان را فراهم می کند و اولین گام برای تحقق این هدف برنامه ریزی براساس شناخت فضای شهری است.

لینک کمکی