فایل رایگان به کارگيري مصالح بوم آور در جهت توسعه معماري روستايي، از ايده تا عمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان به کارگيري مصالح بوم آور در جهت توسعه معماري روستايي، از ايده تا عمل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

انسان برای آسایش زندگی خود و بهبود بخشیدن به معماری روستایی باید توجه به اقلیم و مصالح بوم آور در معماری روستایی داشته باشد .و اهمیت دادن ایده ها در معماری روستایی باعث شده تا توسعه زندگی و بهبود مسکن روستایی فراهم شود. هدف از تفکرات معماران و رعایت صحیح طراحی نه تنها صرفه جویی از انرژی و سوخت های فسیلی می شود بلکهروستایی پایدار به وجود می آورد. و همچون اقلیم از تاثیر گذار ترین عوامل بر معماری و کالبدی روستاها می باشد، که این تاثیر در مناطق مختلف کشور به شیوه های گوناگون باعث شده شکل گیری معماری روستایی مطالب شده باشد. اهداف: از عنوان مقاله فایل رایگان به کارگيري مصالح بوم آور در جهت توسعه معماري روستايي، از ايده تا عمل می باشد. و برایتوسعه بهتر روستا مربوط به عنوان مقاله همچون مواردی: 1- انتخاب رنگ در نمای روستا 2-طرح هادی روستایی در مناطق خیلی دورتر از شهر 3- عریض بودن خیابان ها 4- فراهم کردن فضای تفریحی برای کودکان 5- ایجاد فضا سبز در روستا که مورد حاصل قرار بگیرد.روش پژوهش: در این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت ، توصیفی، مرور می باشد که بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای تدوین گردیده است.یافته های پژهش: همچون بکارگیری مصالح بوم آور در جهت معماری روستایی ، از ایده تاعمل می باشد که برای حفظ توسعه پایدار در معماری روستایی مورد بحث در مقاله قرار گرفته است.

لینک کمکی