فایل رایگان تاثير ارزش ماسه اي بر روي مقاومت فشارهاي بتني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ارزش ماسه اي بر روي مقاومت فشارهاي بتني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق تاثیر ارزش ماسهای بر روی مقاومت فشارهای بتنی می باشد. وبتن، یکی از رایج ترین و ارزان ترین مصالح ساختمانی در جهان شناخته شده است. باتوجه بهاین که مقاومت فشاری بتن جز یکی از مهمترین مشخصات مکانیکی بتن بوده، در این تحقیق هدف بررسی تآثیر ارزش ماسه در بتن می باشد که برای این منظور اقدام به تهیه 8 نوع ماسه با ارزش ماسه مختلف در بازه 42 تا 80 درصد شد که در گام بعد اقدام به تولید 8 نمونه بتن که برای هر نمونه بتن یک آزمون مکعبی به منظور بررسی مقاومت فشاری تهی شد. نمونه های مکعبی به مدت 7 روز در آب با دمای 20±2 درج سانتی گراد عمل آوری و با سرعت بارگذاری 3/35 مگاپاس گال بر ثانیه تست شد که حداکثر افت مقاومت فشاری واسلامپ ایجاد شده در بتن به ترتیب برابر 38 و36 درصد نسبت به نمونه اول می باشد. همچنین ارتباط بین مقاومت فشاری ومیان اسلامپ یک رابطه مستقیم بوده به گونه که باکاهش میان اسلامپ مقاومت فشاری بتن نیز کاهش می یابد.

لینک کمکی