فایل رایگان تاثير استفاده از ژئوفوم بر ميزان جابجايي و نيروي وارد بر ديوار حائل وزني تحت بارگذاري ديناميکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير استفاده از ژئوفوم بر ميزان جابجايي و نيروي وارد بر ديوار حائل وزني تحت بارگذاري ديناميکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر تاثیر استفاده از ژئوفوم بر عملکرد دینامیکی دیوارهای حائل وزنی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل ها برای سه ارتفاع مختلف دیوار صورت گرفته است. دیوارهای حائل وزنی بلند ( 10 متری)، دیوارهای حائل وزنی با ارتفاع متوسط ( 7 متری) و دیوار حائل وزنی کوتاه ( 4 متری). برای بررسی تاثیر شتاب زلزله بر عملکرد دیوار، از سه رکورد مختلف شامل زلزله طبس (حداکثر شتاب 0/7g) زلزله دوزچه ترکیه (حداکثر شتاب 0/4g) و زلزله مورگان هیل (حداکثر شتاب 0/15g) استفاده و تاثیر سختی و ضخامت ژئوفوم برای ارتفاع های مختلف دیوار بر میزان جابجایی و نیروی وارد بر دیوار بررسی شده است. بررسی ها نشان می دهد با افزایش ضخامت لایه ژئوفوم مقادیر جابجایی و نیروی وارد بر دیوار کاهش می یابد و حداکثر نرخ کاهش در مقادیر نیرو و جابجایی در نسبت t/h=0-0.1اتفاق می افتد.

لینک کمکی