فایل رایگان تاثير انفجار بر شمع فولادي قرارگرفته در خاک ماسه اي نرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير انفجار بر شمع فولادي قرارگرفته در خاک ماسه اي نرم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه با بالا گرفتن اوج ناآرامی ها در کشوارهای مختلف مطالعات بیشتری بر روی سازه های مختلف و عکس العمل آنها در برابر انفجارهای نا شی از مواد منفجره کار گذاشته شده و در اطراف آنها مورد برر سی قرارگرفته است. ازآنجایی که شمع ها جزو اصلی سازه در انتقال بار سازه محساب می شوند، باید از تاثیرات ویرانگر انفجار بر روی آنها مطلع شده و این المان را در برابر انفجار مقاوم و پایدار نماییم. به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از انفجار و امواج حاصل از انفجار، باید رفتار اجزای سازه در برابر این بارها به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا میزان خسارات مالی و تلفات انسانی به حداقل برسد. در این تحقیق به دلیل جامع بودن نرم افزار آباکاس در مدل سازی پی و شمع و همچنین برر سی رفتار دقیق و اجزا محدودی این نرم افزار، مدل سازی به و سیله نرم افزار اجزا محدود آباکاس انجام می شواد تا بتاان مدل مناسبی از رفتار شمع تحت بارهای انفجار به دست آورد. در این مقاله شمع فولادی با قطر متفاوت 50 سانتیمتر و 2 متر در خاک ماسه ای تحت بار انفجاری قرارگرفته و عملکرد این نوع شمع مورد مقایسه و بررسی قرارگرفته است

لینک کمکی