فایل رایگان تبيين راهکارهاي بهسازي بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي: منطقه چهارده کلانشهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين راهکارهاي بهسازي بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي: منطقه چهارده کلانشهر اصفهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناخت دیدگاه های ساکنان منطقه چهارده کلان شهر اصفهان در رابطه با بهسازی این منطقه، به عنوان محدوده ای که دارای بخش قابل توجهی از بافت های فرسوده می باشد، انجام گرفته است، نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی .شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای میدانی توزیع 350 پرسشنامه می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش و به منظور تحلیل یافته ها نیز از مدل تحلیل استراتژیک SWOT استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ساکنان منطقه معتقدند قیمت مناسب زمین در منطقه، از جمله مهم ترین نقاط قوت وبالا بودن بیکاری از جمله مهم ترین نقاط ضعف منطقه است دسترسی مناسب به امکانات حمل ونقل مهم ترین فرصت و هجوم روزافزون مهاجران به منطقه نیز از عمده ترین تهدیدهای پیش رو در فرآیند بهسازی منطقه هستند.

لینک کمکی