فایل رایگان تحليل ظرفيت ها و ويژگي هاي مکاني کارخانه آرگو باهدف احياي ميراث صنعتي مدرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ظرفيت ها و ويژگي هاي مکاني کارخانه آرگو باهدف احياي ميراث صنعتي مدرن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در نگاه اجمالی به تاریخ و فرهنگ کشورها، نحوه دست و پنجه زدن آنها با تکنولوژی و صنعت و اتفاقات جدید حائز اهمیت شمرده می شود. لذا در این مقوله اهمیت محافظت از میراث مدرن صنعتی به عنوان اولین بناها برای صنعتی و پیشرفته شدن کشورها رونق پیداکرده است. در ایران مصادف با دوران پهلوی اول بناهای صنعتی به اوج خود رسیدند و فضاهای صنعتی مانند کارخانه، کارگاه، پالایشگاه ، ایستگاه راه آهن، تلگرام خانه و...متعددی در سرا سر کشور میراث نهادیده شده اند...اینگونه بناها می توانند مانند پلی ارتباط زمانی بین نسل های مختلف را برقرار کنند و همچون رابطی همسان سازی زمانی و تاریخی را برای بشرر مدرن ایجاد نمایند. انتخاب موقعیت مکانی صحیح و و هوشمندانه برای باز زنده سازی بناهای صنعتی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. زیرابه دلیل آلودگی های حاصل از این بناها به مرورزمان بناهای صنعتی به حاشیه شهرها و فضاهای پراکنده برده شدند. لذا برای داشتن نتایج بهتر از هدف باز زنده سازی بناهای صنعتی، بهتر است که موقعیت مکانی آنها در مناطقی انتخاب شود که امکان باز زنده سازی و یا معاصر سازی آنها در غالب کاربری های جدید حرکتی منطقی تلقی شود. در این پژوهش با برر سی تعدادی از بناهای صنعتی در شهر تهران کارخانه ی آرگو به دلیل داشتن پتانسیل مکانی برتر برای باز زنده سازی انتخاب شد. مبانی فل سفه تحقیقی استفاده شده در این پروژه عبارت است از مبانی پسا ساختارگرایی و روش تحقیق به صورت روش کیفی است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی -پیمایشی برای نتیجه گیری مناسب استفاده شده است و روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای است.

لینک کمکی