فایل رایگان تخمين ظرفيت باربري جداري شمع در خاک ماسه با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ مخروط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تخمين ظرفيت باربري جداري شمع در خاک ماسه با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ مخروط :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

برآورد صحیح ظرفیت باربری شمع از اهمیت بسیاری برخوردار است که به دلیل پیچیدگی های رفتار خاک و شمع همواره به صورت معضلی برای طراحان بوده است. آزمایش نفوذ مخروط یکی از متداول ترین آزمایش های درجا جهت استفاده در طراحی شمع می باشد. در این تحقیق با ارتباط دادن ظرفیت باربری جداری بدست آمده از آزمون بارگذاری شمع و نتایج آزمون CPT ، و با استفاده از روش های رگرسیون آماری، بهترین برازش محنی جهت تخمین ظرفیت باربری جداری شمع در دو ناحیه خاک SBT6 و SBT5 ارائه گردیده است. سپس، با استفاده از پارامترهای تحلیل آماری مقدار خطای روش ارائه شده با سه روش متداول تخمین ظرفیت باربری براساس نتایج CPT مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد، روش ارائهشده در این تحقیق نتایج بهتری از دیگر روش های مورد نظر ارائه می دهد.

لینک کمکی