فایل رایگان ساماندهي بافت فرسوده شهري ( نمونه موردي: شهر خرم آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساماندهي بافت فرسوده شهري ( نمونه موردي: شهر خرم آباد) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

فرسودگی واقعیتی است که تاکنون بیشتر شهرهای باسابقه و تاریخی ایران، تحت تاثیر آن قرار گرفته اند. آنچه مسلم است، در این گونه شهرها این مساله، رشد بافت شهری را مختل کرده و آن را به پیرامون سوق می دهد و بنابراین افزون بر نابودی بافت های درونی و باسابقه ی شهری، هزینه های هنگفتی را با ایجاد بافت های نوظهور بر گرده ی شهر تحمیل می کند.بافت تاریخی خرم آباد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مسائل و مشکلات آن کم و بیش مشابهت های زیادی با سایرشهرهای کشورکه با این پدیده مواجه هستند دارد. به طریق اولی، اگر اقدام جدی و اساسی در زمینه احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی و فرسوده خرم آباد صورت گیرد می توان به یافتن راه حل مطلوب، معقول و موثر، امیدوار بود و پیش ازآنکه دیر باشد و یا اینکه مستلزم پرداخت بهایی سنگین و گزاف گردد می توان این معضل را به مایه رحمت و ثروت شهر تبدیل نمود. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ، نتایج تحقیق نشانگر آن است که کمبود امکانات، خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی سبب مهاجرت ساکنان بومی به مناطق دیگر شهر شده و از طرف دیگر به خاطر وضعیت اجتماعی واقتصادی ساکنان بافت، سبب شده تا روند بهسازی و نوسازی درون بافت کند شود، که این عوامل سبب فرسوده شدن و تخریب بیشتر بافت شده است. بنابرین با برنامه ریزی اصولی و علمی و نقش نها دها و سازمان های دولتی می توان مشکلات جاری را ترفیع نموده و مرکز شهرها در جهت توسعه پایدار سوق دهد و این امر نیازمند مدیریت صحیح است . درراستای موارد مذکور، پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل ساختار فضایی - کالبدی بخش مرکزی شهر خرم آباد، تحلیل و ساماندهی آن ضروری به نظر می رسد، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با بررسی ادبیات موجود عوامل کلیدی موضوع را استخراج کرده و به تحلیل آنها در بافت فرسوده خرم آباد بپردازد. هدف این پژوهش ارائه اصلی ترین راهبردها جهت ارتقاکیفیت محیطی بافت های فرسوده از جمله بافت فرسوده خرم آباد در مسیر نوسازی و بهسازی می باشد. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی،با استفاده از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است.

لینک کمکی