فایل رایگان شناسايي شاخص هاي ايجاد عدم موفقيت در پروژه هاي مسکن مهر استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي شاخص هاي ايجاد عدم موفقيت در پروژه هاي مسکن مهر استان فارس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بسیاری از پروژه های عمرانی دچار موفقیت یا شکست هایی می شوند سوال اصلی پژوهش حاضر این مسئله است که علل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه های ساخت وساز در مسکن مهر استان فارس کدام مورد است لذا هدف اصلی این تحقیق شناسایی علل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه های اجرایی صورت علمی، کاربردی و کاملا شفاف درمورد پروژه های مسکن مهر استان فارس می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی است. همچنین این تحقیق از حیث روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، سازمان های پروژه های مسکن مهر استان فارس است. در این تحقیق باتوجه به بکارگیری روش نمونه گیری مرحله ای، در مرحله آخر پس از تعیین واحدهای مورد مطالعه به عنوان جامه آماری و با توجه به محدود بودن حجم آن، حجم نمونه به منظور اجرای نمونه گیری مطابق فرمول کوکان 50 نفر محاسبه گردید. نتایج با توسط روش AHP وبا نرم افزار expert choice مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل فنی، عوامل اداری وعوامل فناوری از دیدگاه خبرگان بر موفقیت یا عدم موفقیت پروژه های اجرایی تاثیر دارند.

لینک کمکی