فایل رایگان مدل عددي تاثير سازه بافل سوراخ دار بر راندمان حوضچه هاي ته نشيني ثانويه مستطيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل عددي تاثير سازه بافل سوراخ دار بر راندمان حوضچه هاي ته نشيني ثانويه مستطيلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از آنجایی که هزینه ساخت حوضچه های ته نشینی بسیار بالا است (حدود یک سوم از سرمایه گذاری کل احداث تصفیه خانه)، بنابراین بهبود راندمان هیدرولیکی، علاوه بر صرفه جویی اقتصادی، از لحاظ نی نیز به بهبود عملکرد و افزایش طول عمر مفید سایر اجزای تصفیه خانه می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سازه بافل سوراخ دار بر راندمان حوضچه های ته نشینی بوسیله ی مدل سازی عددی در نرم افزار Flow-3D می باشد. از نرم افزار TecPlot جهت استخراج نتایج گرافیکی استفاده شده است. نتایج آزمایشگاهی به جهت صحت سنجی و تایید نتایج عددی مورد استفاده قرار گرفته است. از مدل آشفتگی -k در محاسبات آشفتگی جریان استفاده شده است. سپس دو مدل بافل حفره دار با سوراخ های دایروی در اندازه هاییکسان و آرایش خطی و زییزاگی متفاوت ایجاد شد و با حوضچه دارای مدل بافل بدون سوراخ مقایسه شد. بهترین آرایش زمانی انتخاب می شود که منحنی میانگین رسوب یایین تری نسبت به سایر مدل ها داشته و دارای نواحی چرخشی کمتری باشد. نتایج نشان می دهد که هر دو مدل بافل حفره دار کارآمد بوده و عملکرد بهتری نسبت به حوضچه با مدل بافل بدونسوراخ دارند و نیز مدل با ل با سوراخ دایروی و آرایش چیدمان زیگزاگی راندمان هیدرولیکی نسبت به مدل با آرایش خطی دارد.

لینک کمکی