فایل رایگان مطالعه عددي اتصال خمش يستون هاي پيش ساخته تبني با استفاده از وصله مکانيکي ميلگردها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه عددي اتصال خمش يستون هاي پيش ساخته تبني با استفاده از وصله مکانيکي ميلگردها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی عملکرد اتصالات سازههای پیش ساخته که رفتار لرزه ای متفاوتی نسبت به سازه های درجا داشته ،است.لذا با ارائه نوعی اتصال جدید و مقایسه آن با اتصال پیش ساخته رایج در کشور، به بهبود ضعف رایج در سازه های پیش ساخته کنونی پرداخت شده. برای مقایسه 7 مدل در نرم افزار اباکوس تحت اثر بار رفت و برگشتی قرار گرفته. که یک نمونه شاهد و مابقی مربوط به آرایش متفاوت کوپلرها هستند. نتایج از نظر مد شکست، شکل پذیری، تغییر مکان، جذب انرژی مقایسه شد. ملاحظه گردید که نمونه ها ضمن مطابقت مناسب با نتایج آزمایشگاهی عملکرد اتصال را بهبود بخشیده

لینک کمکی