فایل رایگان مهندسي معماري وبرنامه ريزي شهري و نقش آن در نظام توسعه پايدار شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مهندسي معماري وبرنامه ريزي شهري و نقش آن در نظام توسعه پايدار شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شهرها به عنوان یک سیستم پیچیده و زنده هویت اقتصادی، اجتماعی وکالبدی یکپارچه ای هستند که مولفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در آن ها نقش دارد وتوسعه پایدار که یکی از اهداف اصلی سیاست ها وفعالیت های سازمان ملل متحدوبحث همیشگی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته می باشد، به عنوان یک فرایند، لازمه بهبود وپیشرفت در زمینه های مختلف یاد شه است بنابراین هدف توسعه پایدار بسیار گسترده است ودست یابی به آن در سایه برنامه ریزی اتفاق می افتد واین برنامه ریزی می بایست یک برنامه ریزی دوسویه باشد. چراکه در سطح کلان، سیاست دولت های ملی (حتی سیاست های جهانی) و در سطح خرد آموزش ومشارکت مردمی درتحقق توسعه پایدار وپیشبرد اهداف آن بسیار موثر است.بدیهی است با توجه به طرح مباحث جدید در زمینه توسعه پایدار و کیفیت های محیطی شهرها و ویژگی های خاص آن ها بررسی وارزیابی وضعیت شاخص ها ومعیارهای پایداری امکانی را فراهم می آورد که بتوان راهبردهایی را برای بهبود کیفی آینده شهرها پشنهاد نمود از این رو این مقاله به روش مروری و به کمک مطالعات کتابخانه ای و با هدف بررسی مفهوم فایل رایگان مهندسي معماري وبرنامه ريزي شهري و نقش آن در نظام توسعه پايدار شهري گردآوری شده است.

لینک کمکی