فایل رایگان آموزش پيش دبستاني جهت آماده سازي کودکان براي يادگيري مهارت هاي خواندن و نوشتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آموزش پيش دبستاني جهت آماده سازي کودکان براي يادگيري مهارت هاي خواندن و نوشتن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش های قبل از دبستان در یادگیری مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-96 می باشد. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع پس رویدادی یا علی- مقایسه ای و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه ها از پرسشنامه های استاندارد شده استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-96 بوده است. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها مورد آنالیز قرار گرفت و سپس برای تجزیه و تحلیل آنها از روش های آمار توصیفی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که مهارت های نوشتاری، رونویسی، خوش نویسی، جمله سازی دانش آموزانی که دوره ی پیش دبستانی را گذرانده اند بیشتر از میانگین گروهی است که دوره ی پیش دبستانی را نگذرانده اند وهمه ی این تفاوت ها نیز معنی دار می باشد.

لینک کمکی