فایل رایگان اثربخشي معنادرماني بر استرس مراجعه کنندگان به کلينيک هاي شهرآزادشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي معنادرماني بر استرس مراجعه کنندگان به کلينيک هاي شهرآزادشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی فایل رایگان اثربخشي معنادرماني بر استرس مراجعه کنندگان به کلينيک هاي شهرآزادشهر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مراجعه کنندگان به کلینیک های شهرآزادشهر در سال 1397 - 1396 تشکیل داد که استرس بالایی داشتند . جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد بدین صورت که از بین مراجعه کنندگان به کلینیک که حاضر به همکاری با محقق هستند، تعداد 30 نفر انتخاب و در دو گروه کنترل و گواه به طور تصادفی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها زیرمقیاس استرس پرسشنامه سنجش نشانه های بالینی ( DASS-21 ) ( 1995 ) بود. نتایج نشان داد که آموزش معنادرمانی بر استرس مراجعهکنندگان به کلینیک اثربخش است ( P<0/01).

لینک کمکی