فایل رایگان اثربخشي معنادرماني بر افسردگي مراجعه کنندگان به کلينيک هاي شهرآزادشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي معنادرماني بر افسردگي مراجعه کنندگان به کلينيک هاي شهرآزادشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی مراجعه کنندگان به کیلینیک های شهر آزادشهر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مراجعه کنندگان به کیلینیک های شهر آزادشهر در سال 1397-1396 تشکیل داد که افسردگی بالایی داشتند. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد بدین صورت که از بین مراجعه کنندگان به کیلینیک که حاضر به همکاری با محق هستند، تعداد 30 نفر انتخاب و در دو گروه کنترل و گواه به طور تصادفی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها زیرمقیاس افسردگی پرسنشامه سنجش نشانه های بالینی (DASS-21) (1995) بود. نتایج نشان داد که آموزش معنادرمانی بر افسردگی مراجعه کنندگان به کیلینیک اثربخش است (P<0/01).

لینک کمکی