فایل رایگان ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار زيست محيطي در بين دانش آموزان شهر داراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار زيست محيطي در بين دانش آموزان شهر داراب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان داراب بررسی شد و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن ها با یکدیگر و با متغیر رفتار زیست محیطی مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از بین تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان داراب در سال تحصیلی 95-94، که شامل 6 دبیرستان و تعداد 1345 نفر دانش آموز است، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، تعداد 333 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از مقیاس رفتار زیست محیطی امامقلی (1393)، مقیاس هنجار ذهنی حمایت خواه (1396)، مقیاس کنترل رفتار باقرزاده (1395)، مقیاس کنترل رفتار حمایت خواه (1396) و مقیاس دانش زیست محیطی باقرزاده (1395) استفاده شد. تمامی مقیاس ها استاندارد بوده و دارای روایی و پایایی می باشد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد که هنجار ذهنی، کنترل رفتار، دانش، ارزش، نگرش و تمایل به رفتار زیست محیطی بر رفتار زیست محیطی دارای اثر مستقیم و مثبت است (P3/35). ضمن اینکه هنجار ذهنی، کنترل رفتار، دانش و نگرش به محیط زیست بر رفتار محیطی دارای اثر غیر مستقیم می باشد (P3/35).

لینک کمکی