فایل رایگان بررسي اثر سياست پولي بر شاخص قيمت سهام (با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر سياست پولي بر شاخص قيمت سهام (با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سیاست پولی همواره یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورسهای معتبر دنیا است. از آنجایی که تاثیرات این متغیر میتواند پیامدهایی همچون توزیع درآمد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشد. برآورد و بررسی این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا اثر متغیر مذکور بر شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دادههای فصلی 1394 - 1382 و الگوی خودرگرسیون برداری بررسی شود. نتایج بیانگر آن است که سیاست پولی اثر مثبتی بر شاخص کل سهام خواهد داشت.

لینک کمکی