فایل رایگان بررسي ارتباط استفاده از اتوماسيون هاي اداري بر کارايي و اثربخشي سازمان ها (مطالعه موردي شرکت مگاموتور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط استفاده از اتوماسيون هاي اداري بر کارايي و اثربخشي سازمان ها (مطالعه موردي شرکت مگاموتور) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از عواملی که نقش مهمی در افزایش بهره وری ایفا می کند، فن آوری اطلاعات است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط های اداری، افزایش بهره وری کسانی است که در این ادارات کار می کنند. اتوماسیون اداری، ایده نوین است که عمر آن در ایران به بیش از دو دهه نمی رسد. سیستم اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیکی رسمی و غیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعاتی بین اشخاص در داخل و خارج موسسه مربوط می شود. در این تحقیق که بصورت پیمایشی بوده، تاثیر استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمانی و مولفه های تشکیل دهنده ی آن ( کارایی و اثربخشی) مورد ارزیابی قرار می گیرند. جامعه ی آماری تحقیق شرکت مگاموتور است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 111 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود. پس از جمع آوری اطلاعات علت تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Amos 20 انجام شد. ضریب مسیر برآورد شده نشان می دهند که استفاده از سیستم اتوماسیون اداری بر بهره وری شرکت مگاموتور، تاثیر مثبت و معناداری داشته است. علاوه بر این، تاثیر استفاده از چنین سیستم هایی بر مولفه ی کارایی و اثربخشی نیز تایید شد.

لینک کمکی