فایل رایگان بررسي ارتباط يادگيري سازماني با خودکارآمدي عمومي کارمندان در سازمان شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط يادگيري سازماني با خودکارآمدي عمومي کارمندان در سازمان شهرداري تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی کارمندان در سازمان شهرداری شهر تهران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و جز تحقیقات توصیفی-همبستگی به شمار می رود. جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه ی کارمندان رسمی سازمان شهرداری شهر تهران بود که تعداد 196 نفر از جامعه ی آماری مورد نظر، با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه ی آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی گومژ و همکاران ( 2005 ) و خودکارآمدی عمومی بندورا ( 2001 ) استفاده گردید. به منظور تایید روایی، پرسشنامه ها در اختیار تعدادی از اساتیدمربوطه قرار گرفت و با توجه به استاندارد بودن آنها نظر مغایری دریافت نشد، همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه های یادگیری سازمانی ( 86 / 0 = ) و خودکارآمدی عمومی ( 82 / 0 = ) به دست آمد. پس از آن، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی شامل محاسبه ی میانگین و انحراف استاندارد، کالموگروف-اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی و همه ی مولفه های آن با خودکارآمدی عمومی در بین کارمندان سازمان شهرداری شهر تهران ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و همچنین یادگیری سازمانی و مولفه های آن توانایی پیش بینی تغییرات خودکارآمدی عمومی را دارند.

لینک کمکی