فایل رایگان بررسي اصول حاکم بر ضمانت هاي بانکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اصول حاکم بر ضمانت هاي بانکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

امروزه ضمانت نامه های بانکی یکی از انواع پرکاربرد اسناد بانکی می باشد. صدور ضمانت خانه از خدماتی است که بیشتر بانک های کشور آن را برای مشتریان و مراجعان انجام نمی دهند، ضمانت نامه ی بانکی ممکن است برای کاربردهای متفاوتی صادر گردد، لیکن آنچه محوریت مقاله ی حاضر را تشکیل می دهد؛ ضمانت نامه هایی است که به جهت پرداخت ضمن معامله بین تجار رواج دارد. اوصاف و اصولی که در این ضمانت نامه ها وجود دارند را می توان مستقل بودن از معامله ی اصلی دانست که خود باعث ایجاد آثار دیگری می گردد. استقلال در ضمانت نامه های بانکی همان وجهی است که در اسناد تجاری خاص به نام وصف تنجیزی مورد مطالعه قرار می گیرد. از آثار این اصل، آن است که در صورت خلل در معامله ی اصلی، این خدشه قادر به ورود به ضمانت نامه و تضمینات آن (جز در شرایط استثنائی) نمی باشد.

لینک کمکی