فایل رایگان بررسي پوشش ريسک درصندوق بين المللي پول و توسعه ملي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پوشش ريسک درصندوق بين المللي پول و توسعه ملي ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

انباشت سرمایه به لحاظ نظری یکی از پیش نیازهای اساسی فرایند رشد اقتصادی به شمارمی رود که می تواند از منابع مالی داخلی و خارجی تامین مالی شود. سرمایه گذاری بطور کلی تابع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، سرمایه، کار و همچنین شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. مطالعات اقتصادی نشان می دهدکه بی ثباتی شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشورها، بالا بودن درجه ریسک پذیری اقتصاد و نبود ثبات در قوانین از موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود فقدان منابع مالی داخلی در شماری از کشورها (عموما کشورهای در حال توسعه) و تمایل این کشورها به جذب و بهرهگیری از منابع مالی موجود در کشورهای با کثرت سرمایه (عموما کشورهای توسعه یافته) به منظور تداوم برنامه های توسعه اقتصادی خود ازیکطرف و تمایل کشورهای دارای منابع مالی به یافتن بازارهای جدید برای سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر از طرف دیگر، منجر به سرمایه گذاری خارجی گردیده است.

لینک کمکی