فایل رایگان بررسي تاثير ابعاد فرهنگ سازماني بر عملکرد مالي کارکنان اداره کل امور مالياتي استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ابعاد فرهنگ سازماني بر عملکرد مالي کارکنان اداره کل امور مالياتي استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به فایل رایگان بررسي تاثير ابعاد فرهنگ سازماني بر عملکرد مالي کارکنان اداره کل امور مالياتي استان بوشهر پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 197 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر در سال 1397 تشکیل می دهند. حجم نمونه این پژوهش 130 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر می باشد که با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران بدست آمده است. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی– پیمایشی بوده است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون ( 2002 ) و عملکرد مالی قرانفله و همکاران ( 1393 ) می باشد. یافته ها نشان داد هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی (مشارکتی، ثبات و یکپاچگی، انعطاف پذیری و ماموریتی) بر عملکرد مالی ( مالی و بازاری ) کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر تاثیر معناداری دارد به عبارتی هر چه سطح هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی (مشارکتی، ثبات و یکپاچگی، انعطاف پذیری و ماموریتی ) افزایش یابد سطح عملکرد مالی (مالی و بازاری) کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر نیز ارتقاء می یابد. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که ارتقای فرهنگ سازمانی تا حد زیادی می تواند به عملکرد مالی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر کمک نماید. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران این سازمان درک روشنی از فرهنگ سازمانی در سازمان داشته باشند تا این مقوله به عملکرد مالی سازمان در حال و آینده کمک نماید.

لینک کمکی