فایل رایگان بررسي تاثير ابعاد مديريت دانش بر عملکرد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ابعاد مديريت دانش بر عملکرد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به فایل رایگان بررسي تاثير ابعاد مديريت دانش بر عملکرد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش 250 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در سال 1397 بود که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 152 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی– پیمایشی بوده است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های مدیریت دانش بردبار ( 1391 ) و عملکرد سازمانی هرسی و بلانچارد ( 2010 ) می باشد. یافته ها نشان داد هر یک از ابعاد مدیریت دانش ( انتقال دانش، ثبت دانش، تسهیم دانش، کسب دانش خلق دانش، بکارگیری دانش و کسب دانش ) بر عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر تاثیر معناداری دارد به عبارتی هر چه سطح ابعاد مدیریت دانش (انتقال دانش، ثبت دانش، تسهیم دانش، کسب دانش خلق دانش، بکارگیری دانش و کسب دانش) افزایش یابد سطح عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز ارتقاء می یابد.

لینک کمکی