فایل رایگان بررسي تاثير اخلاق کاري اسلامي بر تعهد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير اخلاق کاري اسلامي بر تعهد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف فایل رایگان بررسي تاثير اخلاق کاري اسلامي بر تعهد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر انجام گردید. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 250 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر تشکیل م یدهند. حجم نمونه پژوهش 152 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به فرمول کوکران بدست آمد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های اخلاق کاری اسلامی مقیمی ( 1390 ) و تعهد سازمانی پورتر ( 2010) می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که اخلاق کاری اسلامی بر تعهدسازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اثر مثبت و معنی داری دارد به این معنا که هر چقدر توجه کارکنان به اخلاق کاری اسلامی بیشتر باشد، تعهد سازمانی در بین آنان نیز بیشتر می شود. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که ارتقای اخلاق کاری اسلامی تا حد زیادی می تواند به افزایش تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر کمک نماید. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران این سازمان توجه خاصی به اخلاق کاری اسلامی کارکنان داشته باشند تا در آینده منجر به افزایش تعهد سازمانی در سازمان گردد.

لینک کمکی